Obchodní podmínky

Obchodní podmínky včetně informací pro kupujícího

I.         Úvodní  ustanovení

1.1. Jednotlivé dodávky zboží se budou řídit těmito obchodními podmínkami, pokud prodávající a kupující nesjednají něco jiného.

1.2. Prodávajícím je společnost MANEKO, spol. s r.o., se sídlem Na Pískách 1175/71, 160 00 Praha 6,  IČ: 00506559, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu C, vložce číslo 11 (dále jen „prodávající“). Kupujícím je fyzická nebo právnická osoba, která uzavírá s prodávajícím kupní smlouvu prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího umístěného na internetové adrese www.maneko.cz (dále jen „e-shop“).

1.3. Je-li kupující spotřebitelem dle § 419 občanského zákoníku, řídí se vztahy neupravené těmito obchodními podmínkami občanským zákoníkem. Jedná-li kupující při objednávání  (nákupu) zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání, řídí se vztahy neupravené těmito obchodními podmínkami rovněž občanským zákoníkem, přičemž se neužijí jeho ustanovení § 1820 - § 1839 a § 2158 - § 2174.

1.4. Prodávající je oprávněn kdykoliv změnit znění těchto obchodních podmínek. Kupující je vázán zněním aktuálních obchodních podmínek v okamžiku uzavření kupní smlouvy.

II.       Uzavření kupní smlouvy


2.1. Kupující vybráním zboží z nabídky (katalogu) prodávajícího a následným odesláním objednávky (prostřednictvím vyplněného objednávkového formuláře) předkládá prodávajícímu návrh na uzavření kupní smlouvy. Prodávající doručenou objednávku kupujícího doplní o kupní cenu dle platného ceníku a dobu dodání zboží a potvrzenou objednávku bez zbytečného odkladu odešle kupujícímu.

2.2. Kupní smlouva mezi prodávajícím a kupujícím je uzavřena okamžikem akceptace návrhu kupujícího, tedy potvrzením objednávky prodávajícím odeslaným na emailovou adresu kupujícího. V případě, že k takovémuto potvrzení ze strany prodávajícího nedojde, má se za to, že kupní smlouva nebyla uzavřena.

2.3. Objednávkový formulář obsahuje zejména specifikaci zboží, způsob dopravy zboží a prostor pro vyplnění identifikačních údajů kupujícího.

2.4.
Identifikační údaje kupujícího jsou zejména jeho jméno a příjmení případně název či obchodní firma, bydliště či sídlo, IČ, dále pak emailová či doručovací adresa a kontaktní telefon.

2.5. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění veškerých náležitostí objednávkového formuláře včetně souhlasu se zněním těchto obchodních podmínek.

2.6. V případě nemožnosti prodávajícího splnit jakýkoliv požadavek kupujícího vyjádřený v objednávce, zašle prodávající kupujícímu nový návrh objednávky s požadavkem na jeho vyjádření se k ní. Kupní smlouva je v tomto okamžiku uzavřena odesláním této nové objednávky kupujícím prodávajícímu a jejím následným potvrzením prodávajícím.

 
2.7. Kupující je srozuměn s tím, že prodávající není povinen uzavřít s kupujícím kupní smlouvu na veškeré zboží uvedené v e-shopu či katalogu prodávajícího, a tedy že vystavení zboží v e-shopu či katalogu prodávajícího není nabídkou k uzavření smlouvy ve smyslu § 1732 občanského zákoníku.

2.8. Kupující uzavřením kupní smlouvy potvrzuje, že se seznámil s úplným zněním těchto obchodních podmínek, že rozumí veškerým jejím ustanovením a že s nimi v plné míře souhlasí.

III.      Dodací lhůta

3.1. Zboží bude dodáno v přiměřené dodací lhůtě uvedené prodávajícím v potvrzené objednávce dle čl. II  těchto obchodních podmínek.

3.2. Sjednaná dodací lhůta se prodlužuje o časové období nutné k odstranění překážky bránicí dodání zboží, jestliže prodávající tuto překážku nezpůsobil a ani za ni neodpovídá.

IV.       Kupní cena

4.1. Kupní cena se stanoví na základě aktuálního (platného) ceníku prodávajícího. Prodávající si vyhrazuje právo upravit kupní cenu uvedenou v ceníku v důsledku změny cen výrobců nebo v důsledku změny kurzu Kč/EUR o více než  ± 2 %. Platná cena dodávaného zboží je vždy uvedena v potvrzené objednávce (kupní smlouvě).

4.2. Kupní cena stanovená v aktuálním ceníku prodávajícího zahrnuje náklady spojené se  zabalením a dopravou zboží ke kupujícímu s výjimkou následujících případů:

  • U objednávky zboží do 5000 Kč bez DPH je účtován manipulační poplatek, který zahrnuje náklady na zabalení a dopravu zboží ke kupujícímu ve výši 90 až 300 Kč bez DPH. Manipulační poplatek závisí na váze, resp. objemu dodávky, na povaze dodávaného zboží (křehkosti) a je uveden v potvrzené objednávce. V případě plnění dodávky po částech je tento poplatek účtován pouze jednou, a to při první dodávce;
  • u objednávky těžkého a rozměrného zboží je účtováno dopravné dle nabídky nebo ve výši dohodnuté oběma stranami;
  • při dodávkách zboží mimo území ČR je účtována doprava ve výši dohodnuté oběma smluvními stranami.


V.      Práva a povinnosti smluvních stran

5.1. Uzavřením kupní smlouvy vzniká prodávajícímu povinnost odevzdat kupujícímu objednané zboží a kupujícímu povinnost převzít toto zboží a zaplatit prodávajícímu sjednanou cenu.

5.2. V případě, že je nezbytné z důvodů na straně kupujícího dodat zboží jinak, než bylo ve smlouvě smluveno, je prodávající oprávněn požadovat po kupujícím veškeré náklady s tímto dodáním zboží spojené.

VI.       Odstoupení od smlouvy

6.1. Je-li kupující spotřebitelem, má dle ustanovení § 1829 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů. Lhůta běží ode dne uzavření smlouvy a jde-li o

a) kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží,

b) smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží, nebo

c) smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží. 

6.2. Formulář vhodný pro odstoupení od smlouvy je umístěn na internetových stránkách prodávajícího. Spotřebitel může k odstoupení od smlouvy užít i jiný způsob, užití uvedeného formuláře se však doporučuje. (formulář pro odstoupení od kupní smlouvy)

6.3. Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, je povinen odeslat nebo předat prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději však do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od něho obdržel.

6.4. Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději však do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal  (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku kupujícím zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání nabízený prodávajícím).

6.5. Odstoupí-li spotřebitel od kupní smlouvy, prodávající mu není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky dříve, než mu spotřebitel zboží předá.

6.6. Náklady spojené s vrácením zboží prodávajícímu nese v plné výši spotřebitel.

6.7. Spotřebitel odpovídá prodávajícímu za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.

6.8.  Spotřebitel nemůže odstoupit od smluv uvedených v ustanovení § 1837 občanského zákoníku.

6.9.  Prodávající je oprávněn do doby odeslání zboží kupujícímu odstoupit od kupní smlouvy, a to v případě okolností znemožňujících mu dodání objednaného zboží kupujícímu.

VII.      Platební podmínky a přechod vlastnického práva


7.1. Kupující není povinen hradit prodávajícímu zálohu na objednané zboží, s výjimkou případů výslovně dohodnutých v potvrzené objednávce.

7.2. Zboží bude kupujícímu dodáno (předáno) až po zaplacení celé kupní ceny včetně nákladů na doručení. Kupní cena je splatná v okamžiku převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby na účet prodávajícího je kupní cena splatná do 10 dnů ode dne uzavření smlouvy.

7.3. K přechodu vlastnického práva k objednanému zboží z prodávajícího na kupujícího dochází až úplným uhrazením kupní ceny včetně nákladů na doručení.

7.4.  Kupující výslovně souhlasí s možností zaslání daňového dokladu v elektronické podobě (namísto dokladu v papírové podobě) na jeho emailovou adresu.

 VIII.      Práva z vadného plnění a záruka za jakost


8.1. Práva a povinnosti vyplývající z vadného plnění jsou upravena občanským zákoníkem, konkrétně pak v jeho ustanoveních § 2099 - § 2112.

8.2. Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo

a) na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci,

b) na odstranění vady opravou věci,

c) na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo

d) odstoupit od smlouvy.

Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit.

8.3. Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.

8.4. Zárukou za jakost se prodávající zavazuje, že věc bude po určitou dobu způsobilá k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti.

8.5.  Záruční doba běží od odevzdání věci kupujícímu; byla-li věc podle smlouvy odeslána, běží od dojití věci do místa určení.

8.6. Je-li kupující spotřebitelem, je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.

IX.      Ochrana osobních údajů

9.1. Prodávající jako zpracovatel osobních údajů zároveň informuje kupujícího, že bude zpracovávat jeho osobní údaje pouze pro účely uzavírání kupní smlouvy a plnění smluvního vztahu a dále pro účely vyřizování reklamace či jiné ochrany spotřebitele uložené provozovateli e-shopu zvláštní právní úpravou, přičemž zpracování bude probíhat v rozsahu nezbytném pro plnění smlouvy (jedná se zejména o tyto údaje subjektu údajů /kupujícího/: jméno a příjmení, název, obchodní firma, IČ, DIČ, adresa, adresa sídla, doručovací adresa, telefon nebo elektronická adresa, objednané zboží, číslo účtu, číslo objednávky, datum objednávky, cena zboží a datum provedení platby) a pouze po dobu trvání smluvního vztahu. Takové zpracování proto nevyžaduje souhlas kupujícího.

9.2. Prodávající dále informuje kupujícího o tom, že osobní údaje kupujícího mohou být zpřístupněny dodavatelům a dopravcům zboží pouze pro účely plnění smlouvy uzavřené s kupujícím v tomto nezbytném rozsahu: jméno a příjmení, název, obchodní firma, IČ, adresa, adresa sídla.

9.3.  Kupující má tato práva:

  • právo na přístup k informacím o zpracování svých osobních údajů (viz § 12 zákona o ochraně osobních údajů);
  • právo žádat zpracovatele o vysvětlení zpracování osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem o ochraně osobních údajů (viz § 21 zákona o ochraně osobních údajů);
  • právo žádat zpracovatele o odstranění stavu vzniklého zpracováním osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem o ochraně osobních údajů (viz § 21 zákona o ochraně osobních údajů).

9.4. Prodávající nebude zasílat kupujícímu obchodní sdělení ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů.

X.       Závěrečná ustanovení

10.1. Veškeré vztahy těmito obchodními podmínkami neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

10.2. V případě, že jakékoliv ustanovení těchto obchodních podmínek bude shledáno nezákonným či neplatným, nebude tím dotčena platnost, resp. účinnost ostatních ustanovení těchto obchodních podmínek.

10.3. Veškerá ujednání mezi prodávajícím a kupujícím obsažená v uzavřené kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek, se kterými jsou v rozporu.
Váhy

Váš košík

Obchodní podmínky

Jak nakupovat


Celkem bez DPH:
0,00 Kč

detail košíku

Přihlášení


Registrace

Nevíte heslo?Vaše poptávka

detail poptávkyCopyright (c) 2005-2007 MANEKO s.r.o. | Tisk | kontakt | XHTML 1.0 Strict  Acrylic Display Stands

kontakt : VWR International s r.o. - Pražská 442, Stříbrná Skalice - 28167 - +420 233 335 638-9 - info.cz@vwr.com